Canalblog > Membres > kimtel82

kimtel82

 

Quelques mots

http://www.collegeadran.blogspots.com
http://www.clubtel .blogspots.com
.
.
Je suis un ancien du collège d'Adran dalat de 1959 à 1969 , j'ai quitté le Viêtnam en 1970 .
Je vis à côté de Toulouse / Montauban (France)
Je suis retourné au Vietnam à plusieurs reprises depuis 1995 et aussi j'ai visité notre chère collège d'Adran plusieurs fois...
J'ai encore de la famille au Vietnam , à Saigon et à Binh Duong - Song Bé.
.
.
I am a former college Adran dalat from 1959 to 1969, I left Vietnam in 1970.
I live near Toulouse / Montauban (France)
I returned to Vietnam several times since 1995 and I also visited our dear college several times ...
I still have family in Vietnam, Saigon and Binh Duong - Song Be.
.
.
Tôi là một cựu hôc sinh Collège d'Adran Dalat tu 1959-1969, tôi rời Việt Nam năm 1970.
Tôi sống ở gần Toulouse / Montauban (Pháp)
Tôi trở lại Việt Nam nhiều lần từ năm 1995 và tôi cũng viếng thăm trường Collège d'Adran thân yêu của chúng tôi nhiều lần ...
Tôi vẫn còn có gia đình ở Việt Nam, Sài Gòn và Bình Dương - Sông Bé.
Thân Mên cac ban CHS Lasan Adran Dalat
Mon Blog sur le collège d'Adran Dalat :
.
.
http://www.collegeadran.blogspots.com
http://www.clubtel .blogspots.com
.
.